Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Phòng Kế hoạch - Tài chính
[23/09/2012 08:59]
Phòng Kế hoạch - Tài chính
I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng


- Giúp hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của trường theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch thuộc các lĩnh vực hoạt động của trường, các định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ tài chính hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, từng năm, quý, tháng;

- Căn cứ vào quyết định giao dự toán của trường, xây dựng dự toán chi tiêu của trường đảm bảo cho các hoạt động chung;

- Thực hiện quản lý thu, chi các nguồn kinh phí: nguồn tài trợ, học phí, lệ phí, các khoản thu từ liên doanh, liên kết, dịch vụ đào tạo và các khoản dịch vụ khác;

- Đảm bảo nhu cầu về kinh phí cho các đơn vị, bộ phận theo kế hoạch và dự toán đã thông báo;

- Quản lý toàn bộ tài sản, CSVC, trang thiết bị kỹ thuật của trường, lập hồ sơ theo dõi quản lý;

- Hướng dẫn trình tự, hồ sơ thanh toán, giám sát giá cả, lập phiếu nhập, xuất, quản lý giá trị tồn kho vật tư. Thực hiện kiểm tra việc mở sổ sách ghi chép tài chính, kiểm tra định kỳ, đột xuất sổ sách ghi chép tài chính của các đơn vị thuộc trường (các hoạt động đào tạo và dịch vụ có thu);

- Quản lý, giám sát, kiểm tra và thực hiện quyết toán vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng vật tư, kỹ thuật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng, khoa, bộ môn đơn vị trực thuộc trường;

- Thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung các định mức tiêu chuẩn trong quy chế cho phù hợp với định mức hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các bộ phận liên quan khác quản lý, theo dõi và tham gia mua sắm, sử dụng, kiểm kê, thanh lý,.. các tài sản, trang thiết bị;

- Lưu giữ chứng từ, sổ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật kết toán;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ số liệu, tài liệu và làm việc trực tiếp với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng về công tác tài chính;

- Phối hợp cùng phòng Tổ chức - Hành chính và các bộ phận liên quan giải quyết mọi chế độ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động và HSSV trong trường;

- Làm các báo cáo về công tác tài chính - kế toán theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng trường giao.

II. Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng: Ths. Trần Thị Tiến
 
Xem thêm
Phòng Đào tạo [22/09/2012 16:56]
Phòng Tổ chức - Hành chính [20/09/2012 14:30]
Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh Viên [04/06/2012 11:26]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 004 |  Tổng lượt truy cập: 007106643

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn