Các đơn vị trực thuộc trường

Trường Cao đẳng Phú Châu gồm các Trung tâm trực thuộc Trường. Hoạt động theo quy định chung của các TT thuộc trường.