Giới thiệu chung

         Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh Sinh viên được thành lập có chức năng tham mưu, giúp việc cho Nhà đầu tư, Ban Giám hiệu về công tác đào tạo, công tác Học sinh Sinh viên và Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trong công tác  quản lý đào tạo, quản lý người học và các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chẩt lượng giáo dục.

       Từ khi thành lập đến nay Phòng Đào tạo - Công tác Học sinh Sinh viên thường xuyên củng cố công tác tổ chức, sắp xếp công việc phù hợp cho các Cán bộ, Nhân viên trong phòng, đảm bảo thực hiện và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được phân công.