Danh sách Chi bộ Trường

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Trần Thị Tiến Bí thư   
2 Lê Thị Thuỷ Phó Bí thư  
3 Nguyễn Thị Phương Anh Đảng viên  
4 Nguyễn Xuân Nguyện Đảng viên  
5 Bùi Thị Hồng Hạnh Đảng viên  
6 Nguyễn Thị Diên Đảng viên  
7 Phạm Thị Loan Đảng viên  
8 Phạm Trà My Đảng viên  
9 Trần Thị My Đảng viên  
10 Kiều Đình Vinh Đảng viên  
11 Trần Thị Thuý Nga Đảng viên  
12 Hoàng Văn Minh Đảng viên  
13 Trịnh Thị Tuyết Đảng viên