Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng 

- Tham mưu, giúp việc Chủ đầu tư, Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; làm đầu mối thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, tổng hợp, thống kê, hành chính, văn thư, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc, hậu cần, phục vụ. 

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của Nhà trường, bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong Trường.  

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ Tổ chức

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác tổ chức nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, thi đua - khen thưởng, tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, Giảng viên, chuyên viên của Trường, thực hiện quy trình tuyển dụng Cán bộ, Giảng viên, chuyên viên.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Nhiệm vụ Hành chính

- Tổ chức thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, công tác báo cáo hàng năm của Trường. 

- Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, chiến lược phát triển hệ thống mạng thông tin, hệ thống máy tính và truyền thông.

- Phối hợp với các phòng, ban, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và tổ chức mua sắm, tiếp nhận, trao đổi các thiết bị máy tính, thiết bị mạng và phần mềm trong Trường.

- Phối hợp tổ chức quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính trong toàn Trường theo đúng quy định.

- Tổ chức và quản lý dữ liệu của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng. Tổng hợp thống kê số liệu cấp Trường.

- Chủ trì quản lý, xây dựng và phát triển Cổng thông tin của Trường. Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường quản trị và vận hành các website của các đơn vị trong Trường. 

- Chăm sóc y tế cho Sinh viên, Cán bộ quản lý, Giảng viên, người lao động của Trường.

- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.