Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 43/2019/QH14 Luật Giáo dục Quốc Hội 14/06/2019 Tải xuống
1.1.2 88/2015/QH13 Luật Kế toán Quốc Hội 20/11/2015 Tải xuống
1.1.3 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm Xã hội Quốc Hội 20/11/2014 Tải xuống
1.1.4 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Quốc Hội 16/06/2014 Tải xuống
1.1.5 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ Quốc Hội 11/07/2012 Tải xuống
1.1.6 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động Quốc Hội 20/11/2019 Tải xuống
1.1.7 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, Công chức Quốc Hội 13/11/2008 Tải xuống
1.1.8. 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức Quốc hội 25/11/2019 Tải xuống
1.1.9. 25/VBHN/VPQH Luật Cán bộ, Công chức Quốc hội 16/12/2019 Tải xuống
1.1.10. 26/VBHN/VPQH Luật Viên chức Quốc hội 16/12/2019 Tải xuống
1.1.11. 18/VBHN-VPQH

Luật Giáo dục nghề nghiệp

Quốc hội 05/7/2019

Tải xuống

1.2 Nghị định
1.2.1 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thủ tướng chính phủ 27/05/2020 Tải xuống
1.2.2 30/2020/NĐ-CP Nghị định về Công tác văn thư Thủ tướng chính phủ 05/03/2020 Tải xuống
1.2.3 15/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp Thủ tướng chính phủ 01/02/2019 Tải xuống
1.2.4 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Thủ tướng chính phủ 01/03/2018 Tải xuống
1.2.5 99/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Thủ tướng chính phủ 01/07/2016 Tải xuống
1.2.6 145/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Thủ tướng Chính phủ 14/12/2020 Tải xuống
1.2.7. 01/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ Thủ tướng Chính phủ 03/01/2013 Tải xuống
1.2.8 2022/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 16/6/2022 Tải xuống
1.2.9 143/2016/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính phủ 14/10/2016 Tải xuống
1.2.10 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chính phủ 08/10/2018 Tải xuống
1.2.11 24/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính phủ  06/4/2022 Tải xuống
1.2.12 2021/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 16/6/2022 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 02/VBHN-BTTTT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ Thông tin và Truyền thông 17/09/2019 Tải xuống
1.3.2 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công an 05/01/2015 Tải xuống
1.3.3 5160/VBHN-BLĐTBXH Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 02/12/2019 Tải xuống
1.3.4 07/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 10/3/2017 Tải xuống 
1.3.5 06/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội 08/3/2017 Tải xuống
1.3.6 28/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2022 Tải xuống
1.3.7 07/2023/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 28/8/2023 Tải xuống
1.3.8 06/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 06/4/2022 Tải xuống
1.3.9 16/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08/11/2021 Tải xuống 
1.3.10 15/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2020 Tải xuống
1.3.11 14/2023/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 19 ngành, nghề Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 29/12/2023 Tải xuống
1.3.12 21/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/12/2020 Tải xuống
1.3.13 05/2024/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 10/5/2024 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 888/QĐ-BHXH Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXH VN 16/07/2018 Tải xuống
1.4.2 595/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế BHXH VN 14/04/2017 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Cao đẳng Phú Châu
2.1 Quy chế
2.1.1.   Quy chế quản lý lao động, tiền lương, BHXH của Trường Cao đẳng Phú Châu      
2.1.2.   Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Cao đẳng Phú Châu      
2.1.3.   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Phú Châu      
2.2 Quy định
2.2.1   Quy định đánh số văn bản      
2.2.2.   Nội quy làm việc      
2.2.3.   Quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa và quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị liên quan      
2.2.4.   Nội quy phòng cháy chữa cháy      
2.3 Quyết định
2.3.1   Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của  các phòng ban chức năng thuộc Trường Cao đẳng Phú Châu      
2.3.2. 919/QĐ-LĐTBXH Quyết định thành lập trường Cao đẳng nghề Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 03/7/2007 Tải xuống
2.3.3 1473/QĐ-LĐTBXH Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng nghề Phú Châu thành Trường Cao đẳng Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/9/2017 Tải xuống