Chiến lược phát triển - Tầm nhìn 2025-2030

Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Phú Châu là xây dựng một cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trong khối các trường Cao đẳng tại Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung, phương thức hóa quy trình đào tạo gia nhập các nước khối ASEAN và tầm nhìn thế giới.  Là cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng chất lượng giáo dục công nghệ tiên tiến, địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Xây dựng môi trường đào tạo giáo dục đa ngành nghề, phát triển năng lực và tư duy của người học vững vàng có tri thức ứng dụng trong thực tiễn phát huy hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. Tạo dựng thương hiệu “Trường Cao đẳng Phú Châu” có uy tín, có quan hệ quốc tế rộng rãi, đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.