Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng 

- Về Đào tạo: có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện quản lý đào tạo, quản lý người học; xây dựng chiến lược phát triển: Hệ thống thông tin, tư liệu, video học liệu và học tập điện tử trong Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

- Về Công tác sinh viên: có chức năng tham mưu về quản lý tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với Sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội. Đảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến Sinh viên.

- Về Khảo thí và đảm bảo chất lượng: có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Về Khoa học - Hợp tác Quốc tế: có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ (các dự án đầu tư; các chương trình, đề tài nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng) và hợp tác quốc tế của Trường.

2. Nhiệm vụ 

2.1. Nhiệm vụ Đào tạo

- Thực hiện đúng quy trình đăng ký đào tạo, tuyển sinh theo kế hoạch được Bộ Lao động -Thương Binh và Xội phê duyệt.

- Xây dựng và công bố công khai kế hoạch học tập và giảng dạy toàn khoá của từng năm học. 

- Chỉ đạo tổ chức thi, chấm thi, thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến khoá luận tốt nghiệp của Sinh viên. 

- Quản lý cập nhật kết quả học tập của Sinh viên, lưu trữ và quản lý hồ sơ Sinh viên trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ Sinh viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính) theo đúng quy định.

- Thực hiện đúng các yêu cầu xác nhận liên quan đến Sinh viên.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin, tư liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

- Liên kết, hợp tác với các Thư viện, Trung tâm học liệu, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Nhà trường và của pháp luật.

- Tập huấn và tư vấn cho đội ngũ Giảng viên về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

2.2. Nhiệm vụ Công tác Học sinh - Sinh viên

- Quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính và quản lý Sinh viên.

- Tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho Sinh viên.

- Hỗ trợ công tác cố vấn học tập, công tác cựu Sinh viên và các câu lạc bộ học thuật cho Sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

2.3. Nhiệm vụ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Chủ trì soạn thảo các văn bản, quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thực hiện công tác khảo thí; xây dựng và đánh giá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần các chương trình đào tạo. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng các ngành/chuyên ngành đào tạo và kiểm định chất lượng của Trường theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp với các phòng, ban, các khoa đào tạo trong việc báo kết quả học tập, kết quả rèn luyện đối với Sinh viên. 

- Phối hợp với các phòng và Ban Thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của Giảng viên và Sinh viên trong Trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

2.4. Nhiệm vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế

- Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn, giám sát thực hiện các văn bản quản lý về nhiệm vụ khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế, có kế hoạch, phương hướng, quy định, hướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, sản phẩm khoa học công nghệ xuất sắc của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ, học bổng, các dự án hợp tác quốc tế. Quản lý hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế tại Trường.

- Xây dựng và phát triển Sinh viên khởi nghiệp từ những công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường.