Phòng Kế hoạch - Tài chính

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 43/2019/QH14 Luật giáo dục Quốc hội 14/06/2019 Tải xuống
1.1.2. 18/VBHN-VPQH Luật Giáo dục nghề nghiệp Quốc hội 05/7/2019 Tải xuống
1.1.3. 51/2010/QH12 Luật người khuyết tật Quốc hội 17/6/2010 Tải xuống
1.1.4. 88/2015/QH13 Luật Kế toán Quốc hội 28/12/2015 Tải xuống
1.1.5. 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội Quốc hội 20/11/2014 Tải xuống
1.2 Nghị định
1.2.1 15/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp Thủ tướng chính phủ 01/02/2019 Tải xuống
1.2.2. 143/2016/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Thủ tưởng Chính phủ 14/10/2016 Tải xuống
1.2.3. 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Thủ tướng Chính phủ 08/10/2018 Tải xuống
1.2.4 2021/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 16/6/2021 Tải xuống
1.2.5. 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thủ tướng Chính phủ 27/5/2020 Tải xuống
1.2.6. 99/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Thủ tướng Chính phủ 01/7/2016 Tải xuống
1.2.7. 05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Thủ tướng Chính phủ 12/01/2015 Tải xuống
1.2.8. 1311/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 05/4/2019 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 04/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/3/2022 Tải xuống
1.3.2. 21/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/12/2020 Tải xuống
1.3.3. 5160/VBHN-BLĐTBXH Thông tư quy định chế độ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 02/12/2019 Tải xuống
1.3.4. 12/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 12/8/2019 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 888/QĐ-BHXH Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXHVN 16/7/2018 Tải xuống
1.4.2 595/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế BHXHVN 14/04/2017 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Cao đẳng Phú Châu
2.1 Quy chế
2.1.1   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Phú Châu Trường Cao đẳng Phú Châu    
2.1.2   Các Quy chế đào tạo      
2.2 Quy định
2.2.1   Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu    
2.2.2   Quy định tạo mã số sinh viên Ban Giám hiệu    
2.2.3   Nội quy làm việc Ban Giám hiệu    
2.3 Quyết định
2.3.1   Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chức năng thuộc Trường Cao đẳng Phú Châu Ban Giám hiệu    
2.3.2 919/QĐ-LĐTBXH Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 03/7/2007 Tải xuống
2.3.3 1473/QĐ-LĐTBXH Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Nghề Phú Châu thành Trường Cao đẳng Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/9/2017 Tải xuống