Ban Thanh tra và Giám sát

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 56/2010/QH12 Luật Thanh tra Quốc Hội 15/11/2010 Tải xuống
1.2 Nghị định
1.2.1 138/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Thủ tướng Chính phủ 22/10/2013 Tải xuống
1.2.2 42/2013/NĐ-CP Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Thủ tướng Chính phủ 09/05/2013 Tải xuống
1.2.3 88/2022/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Thủ tướng Chính phủ 26/10/2022 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 39/2013/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/12/2013 Tải xuống
1.3.2 32/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/09/2014 Tải xuống
1.3.3 23/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/10/2006 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Cao đẳng Phú Châu
2.1 Quy chế
2.1.1   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Phú Châu Trường Cao đẳng Phú Châu    
2.1.2   Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Cao đẳng Phú Châu Trường Cao đẳng Phú Châu    
2.2 Quy định
2.2.1   Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu    
2.2.2   Nội quy làm việc Ban Giám hiệu    
2.3 Quyết định
2.3.1   Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Cao đẳng Phú Châu Ban Giám hiệu    
2.3.2 919/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 03/7/2007 Tải xuống
2.3.3 1473/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc đổi tên Trường Cao đằng Phú Châu thành Trường Cao đẳng Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/9/2017 Tải xuống