Mô hình quản lý

Ban giám hiệu trường Cao đẳng Phú Châu bao gồm: 

- 01 Hiệu trưởng;

- 03 Hiệu phó (Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Phó Hiệu trưởng phụ trách tài chính, Phó Hiệu trưởng thường trực).