Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN  
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước  
1.1 Luật  
1.1.1 43/2019/QH14 Luật giáo dục Quốc hội 14/06/2019 Tải xuống  
1.1.2. 18/VBHN-VPQH Luật Giáo dục nghề nghiệp Quốc hội 05/7/2019 Tải xuống  
1.1.3. 51/2010/QH12 Luật người khuyết tật Quốc hội 17/6/2010 Tải xuống  
1.2 Nghị định  
1.2.1 15/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp Thủ tướng chính phủ 01/02/2019 Tải xuống  
1.2.2. 143/2016/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Thủ tưởng Chính phủ 14/10/2016 Tải xuống  
1.2.3. 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Thủ tướng Chính phủ 08/10/2018 Tải xuống  
1.2.4 2021/VBHN-BLĐTBXH Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 16/6/2021 Tải xuống  
1.3 Thông tư  
1.3.1 04/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/3/2022 Tải xuống  
1.3.2 15/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về điều lệ Trường Cao đẳng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 21/10/2021 Tải xuống  
1.3.3 03/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 01/3/2017 Tải xuống  
1.3.5 05/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 07/7/2021 Tải xuống  
1.3.7 17/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/6/2017 Tải xuống  
1.3.8 14/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/8/2022 Tải xuống   
1.3.9 32/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2021 Tải xuống  
1.3.10 05/2022/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 05/4/2022 Tải xuống  
1.3.11 27/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 21/9/2017 Tải xuống  
1.3.12 31/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2017 Tải xuống  
1.4 Quyết định  
2 Văn bản của Trường Cao đẳng Phú Châu  
2.1 Quy chế  
2.1.1   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Phú Châu        
2.1.2   Các Quy chế đào tạo        
2.2 Quy định  
2.2.1   Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu      
2.2.2   Quy định tạo mã số sinh viên Ban Giám hiệu      
2.2.3   Nội quy làm việc Ban Giám hiệu      
2.3 Quyết định  
2.3.1   Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chức năng thuộc Trường Cao đẳng Phú Châu Ban Giám hiệu      
2.3.2 919/QĐ-LĐTBXH Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 03/7/2007 Tải xuống  
2.3.3   Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Nghề Phú Châu thành Trường Cao đẳng Phú Châu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/9/2017 Tải xuống