Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Phòng Tổ chức - Hành chính
[20/09/2012 14:30]
Phòng Tổ chức - Hành chính
I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:


Giúp hiệu trưởng trong việc xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên; thực hiện chế độ chính sách, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống văn bản pháp quy, quy định quản lý trong nội bộ trường.

Tham mưu giúp hiệu trưởng về công tác quản lý, cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo.

Thực hiện công tác hành chính - quản trị, lễ tân, khánh tiết, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quân sự địa phương, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhỏ.

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ của trường để nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các đơn vị;

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch điều phối, tuyển dụng cán bộ, nhân viên, sử dụng cán bộ phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho mọi hoạt động của trường;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng công tác và sự phát triển của trường;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong trường. Cùng với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các chức danh, quy chế, quy định quản lý nội bộ;

- Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng lao động, chuẩn bị văn bản ký kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trình hiệu trưởng phê duyệt;

- Quản lý hồ sơ, cán bộ nhân viên trong toàn trường, nắm vững các quy trình công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác nhân sự;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan, lập hồ sơ khen thưởng kỷ luật cán bộ, nhân viên, trình hiệu trưởng hoặc trình cấp trên quyết định theo phân cấp quản lý;

- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh để hiệu trưởng ra quyết định hoặc báo cáo cấp trên quyết định theo phân cấp quản lý;

- Soạn thảo và quản lý các văn bản về Tổ chức hành chính do trường ban hành, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về công tác Tổ chức hành chính;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và các chế độ chính sách hiện hành đối với CBVC;

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo định kỳ hàng tháng, chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban, lên lịch công tác tuần. Ghi chép biên bản các cuộc họp của nhà trường khi được hiệu trưởng yêu cầu;

- Phân công tổ chức và chuẩn bị nội dung các hội nghị của trường theo chỉ đạo của hiệu trưởng. Thực hiện công tác lễ tân trong các hội nghị cấp trường;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ CBVC, văn bản theo quy định; tổ chức thực hiện, xây dựng và đề xuất quy định về công tác văn thư, lưu trữ; sử dụng và quản lý con dấu; quản lý chữ ký các cấp lãnh đạo trường;

- Tiếp nhận, phân loại văn bản của các đơn vị trong và cơ quan ngoài trường gửi đến trình hiệu trưởng phê duyệt, sao lục các văn bản của trường và cấp trên theo ý kiến chỉ đạo của hiệu trưởng;

- Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc trường để xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị; xây dựng, bổ sung các định mức tiêu chuẩn, định mức sử dụng, tiêu hao vật tư, thiết bị; phối hợp tham gia công tác quyết toán tiêu hao vật tư sau sử dụng; đảm bảo công tác cung ứng đủ và kịp thời vật tư thiết bị phục vụ thực tập theo tiến độ và chương trình đào tạo; Thực hiện thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí trong việc sử dụng vật tư, kỹ thuật trong quá trình thực tập;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư,... phục vụ kịp thời cho việc giảng dạy và học tập của HSSV; tổ chức kiểm tra việc sử dụng tài sản, thiết bị các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch trang bị, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường chuẩn bị các điều kiện để hiệu trưởng ký kết các hợp đồng liên quan trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy và học tập, hợp đồng về sản xuất, dịch vụ. Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện hợp đồng đã ký;

- Quản lý các phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện giao thông của trường;

- Quản lý sử dụng các phòng họp, hội trường, phòng học lý thuyết; quản lý, điều hối giảng đường, đảm bảo các điều kiện và trang thiết bị cho các phòng học, phòng họp, hội trường;

- Quản lý đất đai và hồ sơ đất đai, các công trình trên đất, công trình ngầm theo địa giới hành chính;

- Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường; phục vụ các phòng làm việc của ban hiệu trưởng và các phòng hợp do phòng trực tiếp quản lý. Tham mưu điều phối, bố trí phòng làm việc cho các đơn vị trong trường. Đón tiếp khách đến công tác, sắp xếp và hướng dẫn khách đến làm việc;

- Quản lý, mua sắm, cấp phát trang thiết bị hành chính, văn phòng phục vụ nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách có hiệu của;

- Đầu mối phối hợp với tổ chức công đoàn, các đơn vị liên quan và gia đình làm thủ tục, thực hiện hiếu hỉ theo quy định hiện hành đối với CBVC và các cơ quan có quan hệ công tác;

- Phối hợp với phòng CTHSSV, công an và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn, trong khi làm việc, học tập và khu ký túc xá;

- Phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết các công việc liên quan đến công tác bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và cá nhân trong phạm vi trường quản lý;

- Phối hợp các đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định pháp luật hiện hành và của trường;

- Quan hệ giao dịch với địa phương, cơ quan bên ngoài để giải quyết các vấn đề có liên quan đến trật tự an toàn xã hội của trường và trên địa bàn;

- Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cửa, gồm các phòng làm việc, phòng thực hành, giảng đường, phòng họp, hội trường, ký túc xá, thư viện, săn vườn cây cảnh, hệ thống cung cấp điện, nước,.. Tiếp nhận các đề nghị, đề xuất về các nội dung trên của các đơn vị trực thuộc trường để nghiên cứu trình hiệu trưởng và tổ chức thực hiện;

- Hàng năm phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định; lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản hành chính đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc và quy định;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy, công tác quân sự địa phương trong trường;

- Làm các báo cáo về công tác tổ chức, hành chính, quản trị, quản lý thiết bị vật tư theo yêu cầu của cơ quan cấp tren và của hiệu trưởng trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do giệu trưởng trường giao.

II. Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Anh
 
Xem thêm
Phòng Kế hoạch - Tài chính [23/09/2012 08:59]
Phòng Đào tạo [22/09/2012 16:56]
Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh Viên [04/06/2012 11:26]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 005 |  Tổng lượt truy cập: 007106631

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn