Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
Phòng Đào tạo
[22/09/2012 16:56]
Phòng Đào tạo
I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng


Giúp hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác đào tạo chung của trường. Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo bao gồm: xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh, quản lý chất lượng dạy và học, quản lý toàn diện kết quả học tập của HSSV từ khi nhập trường đến khi tốt nghiệp.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng phương hướng phát triển và phương thức đào tạo các ngành nghề, cấp trình độ đào tạo;

- Tổ chức và quản lý các loại hình đào tạo: chính quy, vừa học vừa làm, liên thông, liên kết, dài hạn, ngắn hạn;

- Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị liên quan của Trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo nghề ở các cấp trình độ;

- Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị liên quan của để tổ chức quản lý điều hành chương trình đào tạo nghề;

- Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, nội dung các môn học của tất cả các ngành nghề, trình độ đào tạo;

- Tổ chức công tác tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch. Chủ trì và phối hợp với phòng công tác HSSV, các phòng, khoa, bộ môn, các đơn vị có liên quan làm các thủ tục tiếp nhận HSSV nhập học; lập phương án phân bổ HSSV cho các ngành nghề đào tạo, tổ chưc biên chế lớp; phổ biến nội quy, chuy chế cho HSSV;

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và đánh giá, phân loại kết quả học tập của HSSV từng học kỳ, năm học và toàn khóa học;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy toàn khóa học, năm học, học kỳ và lịch học hàng tuần của các khóa, các lớp;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan trong trường giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra. Định kỳ đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và HSSV;

- Tổ chức các hoạt động hội giảng, hội thi thiết bị tự làm cấp trường, theo dõi giúp đỡ hội giảng cấp khoa, bộ môn;

- Giúp hiệu trưởng nhà trường tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và xử lý các công việc trông thi, kiểm tra;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng đào tạo nghề; thống kê, báo cáo theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề và cả hiệu trưởng nhà trường;

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo nghề, phương pháp giảng dạy, học tập,.. theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Nghiên cứu đề xuất phát triển mở các mã ngành, nghề đào tạo mới, trên cơ sở phân tích nhu cầu của thị trường;

- Phối hợp với phòng TCHC, các khoa, bộ môn, các đơn vị trực thuộc trường tổ chức lập phương án, kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch học tập, kết hợp với sản xuất dịch vụ, thực tập ngoài Trường, phù hợp với chương trình đào tạo;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và sử dụng kinh phí đào tạo theo quy định chung của trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương hướng phát triển để sử dụng cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các điều kiện phục vụ cho công tác đào tạo;

- Làm các báo cáo về công tác đào tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề và theo quyết định của Hiệu trưởng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng có yêu cầu.

II. Tổ chức nhân sự

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Lan
Xem thêm
Phòng Kế hoạch - Tài chính [23/09/2012 08:59]
Phòng Tổ chức - Hành chính [20/09/2012 14:30]
Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh Viên [04/06/2012 11:26]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 005 |  Tổng lượt truy cập: 007106637

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn