Đăng ký | Đăng nhập
HOTLINE:
Hà Nội: 024.2241.5804
QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ HỆ CAO ĐẲNG TỪ NĂM HỌC 2019 -2020
[29/08/2019 10:19]
Trường Cao đẳng Phú Châu quyết định về mức thu học phí cụ thể như sau:

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU

Số:  15 /QĐ- PCC- TCHC                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019


 

QUYẾT ĐỊNH
Về mức thu học phí hệ Cao đẳng từ năm học 2019 -2020  
 
   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU

 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Phú Châu;

Căn cứ quyết định số 1473/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 09 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Phú Châu thành Trường Cao đẳng Phú Châu ;

Căn cứ Quy chế số 267/QC-PCC ngày 13 tháng 12 năm 2017 về “Tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Phú Châu”;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ cân đối nguồn thu-chi đảm bảo nguyên tắc hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Phú Châu;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng đào tạo.

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo hệ Cao đẳng năm học 2019-2020 như sau:

-         Mức thu học phí: 755.000đ/sinh viên/tháng.

-         Học phí bổ sung hoặc kinh phí hỗ trợ đào tạo của các đơn vị liên kết, các cơ

sở trực thuộc Trường được điều chỉnh cụ thể theo từng hình thức đào tạo.

Điều 2. Quyết định này bắt đầu áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2019-2020. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng các phòng khoa chức năng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGH( để b/c);
- Lưu: VT, HC

HIỆU TRƯỞNG
 
( Đã ký)
 
 
GS.TS Đinh Quang Báo

 

Xem thêm
THÔNG BÁO TAM DỪNG TUYỂN SINH TỪ NĂM 2021 [01/04/2021 16:58]
THÔNG BÁO TIẾP TỤC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH COVID 19 - LẦN 4 [14/03/2020 19:25]
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH COVID 19 [09/03/2020 08:42]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC DO DỊCH CÚM VIRUS CORONA [14/02/2020 16:13]
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC DO DỊCH CÚM VIRUS CORONA [03/02/2020 10:14]
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020 [17/01/2020 09:54]
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2020 [10/01/2020 11:39]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 - 2020 [08/11/2019 16:11]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02-09-2019 [29/08/2019 10:09]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ÔN TẬP TIẾNG ANH A2 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU [25/06/2019 09:40]


Bản tin điện tử  
Trực tuyến: 004 |  Tổng lượt truy cập: 006566268

© 2012 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÚ CHÂU
Giấy phép số: 246/GP-BC Cấp này 29/08/2006 của bộ văn hóa thông tin - CHXHCN Việt Nam
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Phú Châu, Số 79, Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 5804 Fax: 024 2241 5804
Email: honghanh15990@gmail.com - Website: http://www.pcc.edu.vn